Proces beatyfikacji

background

Proces beatyfikacyjny i rocznice śmierci s. Urszuli Napierskiej

Wkrótce po śmierci s. Urszuli Napierskiej sami ludzie zaczęli wspólnie obchodzić nie tylko rocznice jej śmierci, ale i urodzin. Bliscy i znajomi spotykali się na modlitwie przy grobie s. Urszuli w godzinie śmierci, tj. o 19.15. W tym dniu zamawiano Mszę św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej, u ojców franciszkanów, na Przeróbce w parafii Matki Bożej Bolesnej, a nawet w Tucholi. Po Eucharystii spotykano się na herbatce w falowcu, a potem od 2005 r. u sióstr niepokalanek przy ul. Strajku Dokerów 9. Od 2011 r. były to spotkania regularne połączone ze Mszą św. w kaplicy sióstr i wspólną agapą przy stole. Obecny był kapłan, zazwyczaj ks. Włodzimierz Zduński i s. Ewelina Kodrzycka, pasterka z Poznania, przyjaciółka s. Urszuli oraz inne osoby.

Na Kapitule Generalnej Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w 2003 r. pojawiły się wnioski o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Urszuli Napierskiej. Sprawa ta została ponowiona na następnej Kapitule Generalnej w 2009 r. W tymże roku ks. Jan Kucharski z Gdańska napisał prośbę do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia o rozpoczęcie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego s. Urszuli. Wydarzenie to sprawiło, że decyzją Przełożonej Generalnej m. Agaty Mirek i Rady Generalnej Zgromadzenia powierzono s. Danucie Pedrycz rozpoczęcie prac związanych z procesem beatyfikacyjnym s. Urszuli, a także rozeznanie całości sprawy. Siostra Danuta przyjechała do Gdańska w grudniu 2010 r. i zaczęła zbieranie dokumentów świadczących o opinii świętości s. Urszuli.

Na początku przeprowadziła obszerny wywiad z s. Eweliną Kodrzycką, która była wierną przyjaciółką i świadkiem stygmatów oraz zjawisk nadzwyczajnych s. Urszuli. Oprócz prywatnych zeznań o jej życiu i cnotach zbierała także prośby i łaski uzyskane za jej wstawiennictwem. Wszystkich kompletnych zeznań, tj. z podpisem osoby i stwierdzeniem autentyczności podpisu przez osobę urzędową, jak: kanclerz kurii, proboszcz parafii czy przełożony zakonny, jest 114. Sumują się na nie zeznania 22 kapłanów, 27 sióstr zakonnych i 65 osób świeckich. Świadectwa te są zabezpieczone na wypadek śmierci danej osoby, aby mogły być włączone do akt procesowych po oficjalnym rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Stanowią ciekawy i bogaty materiał do opracowania szczegółowej biografii s. Urszuli.

Poza zbieraniem dokumentów s. Danuta zajmuje się szerzeniem kultu s. Urszuli. Co pewien czas nawiedza osoby, które ją znały, a które przekazują dalej jej misję poprzez świadectwo słowa, zdjęcia, ulotki i obrazki. Obecnie w czasie pandemii taką rolę pełni telefon i internet. Świadkowie pomagają propagować osobę s. Urszuli także przez częste nawiedzanie grobu i przyprowadzanie innych ludzi na miejsce jej spoczynku.

W dniu 22 czerwca 2011 r. Przełożona Generalna m. Agata Mirek i s. Danuta Pedrycz złożyły pismo wstępne w Kurii Gdańskiej do ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego s. Urszuli Napierskiej. Pozytywna rozmowa z ks. arcybiskupem ukierunkowała dalsze działania na zbieranie dokumentów.

Wielką rolę w procesie beatyfikacyjnym odgrywa publikacja o osobie, która ma być wyniesiona na ołtarze. Wkrótce po śmierci s. Urszuli ks. Bohdan Dutko, misjonarz saletyn, były redaktor dwumiesięcznika „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” umieścił o niej artykuł Czas cierpienia i samotności. Kapłan ten znał siostrę, ponieważ sam pochodzi z Nowego Portu z Gdańska. Kolejny artykuł pt. Siostra Urszula napisał Bogusław Olszonowicz w dwutygodniku „Gwiazda Morza” 1998 nr 12. Siostra Danuta Pedrycz umieściła w piśmie parafii św. Jadwigi w Gdańsku „Przystań” artykuł o s. Urszuli Święci są pośród nas w listopadzie 2011 r. Nakład tego numeru gazetki parafialnej rozszedł się w wielkiej ilości po całym Nowym Porcie i okolicy.

Dużym wkładem w poznanie sylwetki s. Urszuli była Orantka z gdańskiego falowca, artykuł napisany przez m. Agatę Mirek na 12. rocznicę śmierci w kwartalniku „Pastores” w 2013 r. Na 13. rocznicę śmierci ukazała się broszura Boża hafciarka, opracowana i wydana w pięknej szacie graficznej przez s. Magdalenę Bajan. Pierwszy dość duży nakład został wyczerpany. W 2020 r. zrealizowano dodruk w Wydawnictwie w Apostolicum.

Poważniejszą popularyzacją s. Urszuli zaznaczyła się 15. rocznica śmierci. Na tę okoliczność ukazała się książka Aliny Petrowy-Wasilewicz Życie ofiarowane kapłanom o s. Urszuli Napierskiej. W jednej z recenzji czytamy: „To świetna pozycja książkowa ukazująca postać s. Urszuli Napierskiej – współczesnej «świętej». Choć za życia niemal całkowicie nieznana i ukryta, jednak wyróżniona przez Boga nadzwyczajnymi łaskami: stygmatami, przenikaniem serc ludzkich, charyzmatycznym cierpieniem za kapłanów. Prawdziwy świadek wiary na nasze czasy”. Książka, której obecnie nakład jest wyczerpany, cieszyła się dużym wzięciem.

Pani Alina Petrowa-Wasilewicz w artykule Urszula Napierska. Hafciarka z falowca dla portalu Stacja7.pl z 6.12.2016 r. pisała: „Z pozoru całkiem zwyczajna, ale było w niej coś, czym przyciągała setki ludzi. Była ukrytym świadkiem szóstej rany Jezusa”.

W 2016 r. Andrzej Łapiński z Bydgoszczy, kuzyn Małgorzaty Handzel namalował piękny portret s. Urszuli. Wyjątkowa 16. rocznica śmierci przypadła w 125. rocznicę powstania naszego Zgromadzenia. Na tę okazję przyjechała do Gdańska Przełożona Generalna m. Dorota Kocjan. Zaszczycił nas swoją obecnością Brat Szkolny Marek Urbaniak, który jest autorem modlitwy na obrazku s. Urszuli. Obrazek z imprimatur abp. Sławoja Leszka Głódzia wydrukowano na 17. rocznicę śmierci. Po raz pierwszy w spotkaniu z okazji tej rocznicy uczestniczył przyszły postulator ks. Łukasz Białk.

Istotną kwestią dla obecnego etapu procesu było zwrócenie się z prośbą Przełożonej Generalnej m. Doroty Kocjan wraz z Radą Generalną z dnia 25.05.2019 r. o ustanowienie postulatora procesu beatyfikacyjnego s. Judyty Urszuli Napierskiej. W dniu 14.09.2019 r. ks. abp Sławoj Leszek Głódź mianował ks. dr Łukasza Białka postulatorem procesu beatyfikacyjnego s. Judyty Urszuli Napierskiej na stopniu diecezjalnym.

Mając już postulatora Zgromadzenie postanowiło uroczyście i bardziej oficjalnie obchodzić 18. rocznicę śmierci s. Urszuli Napierskiej. W kolejnym „Gościu Niedzielnym” dodatku gdańskim na 3.11.2019 r. ukazał się artykuł redakcji Święta z falowca. W następnym numerze „Gościa” z 10.11.2019 r. znalazła się informacja pt. Ofiarowała życie za kapłanów i Kościół. W Kościele św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Porcie w Gdańsku 3 listopada 2019 r. odbyła się Msza św. w intencji beatyfikacji s. Judyty Urszuli Napierskiej. Był to historyczny moment w procesie. Tą mszą rocznicową rozpoczęto oficjalne działania procesowe związane z rozeznaniem charyzmatu jej świętości. Ksiądz postulator powiedział, że dla wielu z nas ten charyzmat jest oczywisty, ale potrzebujemy jeszcze światła Ducha Świętego i mądrości Kościoła. Trzeba nadmienić, że na wspomnianą 18. rocznicę zebrało się bardzo wielu świadków życia i świętości s. Urszuli. Przybyła s. Ewelina Kodrzycka z Poznania, świadkowie z Tucholi, Chwaszczyna, Lublewa, Gdyni, Gdańska i licznie zebrani mieszkańcy Nowego Portu. W słowach podziękowania na zakończenie Mszy św. m. Dorota Kocjan wyraziła wdzięczność abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi za pasterskie błogosławieństwo, które wspiera wszelkie działania związane z pracami procesowymi. Wyraźnym znakiem uznania dla tej sprawy była nominacja ks. dr Łukasza Białka na postulatora postępowania beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie ks. postulatora, ks. proboszcza Pawła Górnego, ks. Włodzimiera Zduńskiego, spowiednika s. Urszuli, ks. Jana Kucharskiego i ks. Piotra Bonina także spowiednika ze świadkami życia i świętości s. Urszuli. Przy okazji zebrała się grupa modlitewna za ks. postulatora tzw. Margaretka. Całość została zarejestrowana przez ks. Macieja Świgonia z „Gościa Niedzielnego”. Ksiądz Łukasz wyraził wielką radość, że kult s. Urszuli jest żywy i wyraźny. Następnie w godzinę śmierci o 19.15 ks. postulator razem z siostrami pierwszy raz nawiedził grób s. Urszuli na cmentarzu w Nowym Porcie.

Kolejna wzmianka o s. Urszuli ze Zgromadzenia CMN ukazała się w „Gościu Niedzielnym” 28 grudnia 2019 r. wśród najważniejszych wydarzeń 2019 roku w archidiecezji gdańskiej. Był to tzw. zwiastun procesu beatyfikacyjnego.

W 2020 r. z powodu pandemii 19. rocznicę śmierci s. Urszuli przeżywano inaczej niż zwykle. Na tę okoliczność została przygotowana prezentacja i krótki film o s. Urszuli Napierskiej. Okazało się, że jest to bardzo aktualne na dzisiejsze czasy i potrzebne w celu popularyzacji kultu s. Urszuli.

Na 89. rocznicę urodzin s. Urszuli, która przypadła 16 lutego 2021 r. Przełożona Generalna m. Dorota Kocjan skierowała do wszystkich sióstr Zgromadzenia bardzo ważny okólnik, który podkreśla i nadaje wagę pracom prowadzonym w związku z wyniesieniem s. Urszuli do chwały ołtarzy.

Następnym istotnym momentem w szerzeniu kultu s. Urszuli było zorganizowane w formie zdalnej sympozjum na UKSW w Warszawie dotyczące Źródeł duchowości zgromadzeń honorackich w dniu 10.03.2021 r. Swój referat wygłosił postulator ks. dr Łukasz Białk. Ukazał jej osobę i powołanie jako Życie oddane kapłanom. To wystąpienie księdza postulatora było kolejnym ważnym krokiem w prowadzonym przez niego procesie beatyfikacyjnym s. Urszuli Napierskiej. Tym razem ks. Łukasz wyraził radość, że temat świętości s. Urszuli pojawił się na forum dyskusyjnym warszawskiego środowiska naukowego UKSW. W swoim wystąpieniu wyróżnił cztery elementy kluczowe dla zrozumienia duchowej ofiary, którą s. Urszula podjęła za kapłanów w swoim życiu duchowym: 1. Towarzyszenie kapłanom. 2. Modlitwa wstawiennicza za kapłanów. 3. Pokuta za grzechy kapłanów. 4. Cierpienie ofiarowane w intencji świętości kapłanów. Na koniec ks. postulator powiedział, że s. Urszula realizując swoje powołanie w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej, odczytała osobisty charyzmat i ofiarnie podjęła tę duchową drogę. Ufamy, że jej święte życie oddane kapłanom przynosiło i przynosi bogate owoce łask Bożych.

Dużą radością i kolejnym znaczącym wydarzeniem w procesie s. Urszuli jest nominacja nowego Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy SAC. Archidiecezja gdańska i nasze Zgromadzenie długo czekały na nowego pasterza, od którego zależy dalszy przebieg procesu beatyfikacyjnego s. Urszuli Napierskiej.

Siostra Urszula zasługuje na podkreślenie i przedstawienie ludowi Bożemu jako wzór do naśladowania i orędowniczka przed Bogiem. Wszczęcie procesu beatyfikacyjnego jest uzasadnione publicznym wyrażeniem przekonania o jej świętości przez osoby świeckie i duchowne oraz doświadczeniem otrzymanych łask i świadectwem jej skutecznego wstawiennictwa. Ważny jest także zakres oddziaływania apostolskiego s. Urszuli poprzez głęboką nieustanną modlitwę, umiejętność łączenia ducha pobożności z pracą, oddziaływanie duchowe na ludzi świeckich, pomoc dla kapłanów w roli ich duchowej matki, mężne i radosne znoszenie cierpienia, dziecięcą ufność Bogu, prostotę i skrajną pokorę. Dla osób zakonnych s. Urszula jest przykładem świątobliwego życia, uczy nas bezgranicznego zaufania i zdania się na wolę Bożą. Opinia o świętości s. Urszuli jest ciągle żywa.

Back to top of page